För närvarande pågår ett forskningsprojekt som handlar om äldres situation under Covid-19-pandemin. Projektet bygger på inspelade telefonsamtal till Äldrelinjen. Syftet med studien är att undersöka hur äldre hanterar praktiska, emotionella och existentiella aspekter av pandemin och vilken hjälp de ges för att hantera social isolering.

Här kan du läsa om de första resultaten från studien, och här finns en längre artikel i ett färskt temanummer i tidskriften Sociologisk forskning.

Läs projektets forskningsplan här.

Nedan följer den information som riktades till forskningspersoner, alltså de personer som sagt ja till att låta sina samtal spelas in för projektets räkning. Den informationen spred vi inför och i samband med att inspelningarna gjordes.

Under sommaren och hösten 2020 görs inspelningar av samtal i ett forskningsprojekt om Äldrelinjen. Du som ringer till Äldrelinjen kan därför mötas av ett meddelande om pågående forskning. Jag som är ansvarig för forskningen heter Clara Iversen och arbetar som forskare vid Centrum för Socialt Arbete, Uppsala universitet. Projektledare är Marcus Persson, Linköpings universitet och medverkande forskare i studien är också Marie Flinkfeldt, Uppsala universitet, och David Redmalm, Mälardalens högskola.

Vad är det för projekt och varför vill vi att du ska delta?

Syftet med studien är att spela in samtal till Äldrelinjen för att analysera hur äldre personer och volontärer i samtal hanterar emotionella, praktiska och existentiella aspekter av Covid-19.

För äldre personer kan krisen som föranletts av utbrottet i Covid-19 både innebära oro för att de själva och närstående ska insjukna och en ökad isolering från andra människor. Samtalen kan ge kunskap om hur äldre, tillsammans med volontärer, begripliggör sin situation under krisen. Den kan också ge kunskap om socialt ansvar under krisen. Även volontärer befinner sig i en oförutsägbar verklighet som de sannolikt inte tidigare mött. Kunskapen kan användas för att utforma stöd i linje med äldre personers behov, samt visa hur volontärer bäst bör utbildas.

Hur går studien till?

Forskningen kommer att baseras på inspelade telefonsamtal mellan stödsökande och volontärer på Äldrelinjen. Telefonsamtalen transkriberas och vi tar bort uppgifter som kan leda till att de som deltar i samtalet kan identifieras.I forskningen är vi intresserade av mönster som återkommer i många samtal, till exempel olika sätt att kommunicera om oro. Vi kommer däremot inte att undersöka sådant som utmärker enskilda samtal eller personer. Vi forskare är ansvariga för att ta bort uppgifter som kan leda till att du identifieras. Till exempel presenteras aldrig samtal utan att uppgifter om namn, platser eller specifika problem har raderats eller bytts ut mot pseudonymer. De inspelade samtalen förvaras inlåst på krypterade och lösenordskyddade hårddiskar. Här kan du läsa mer om projektet.

Det är helt frivilligt att delta i forskningen och du kan självklart ha kontakt med Äldrelinjen utan att vara med i forskningen. När du ringer till Äldrelinjen kommer du att höra ett meddelande om att samtalet kan spelas in för studiens räkning. Innan du börjar prata med en volontär kommer du – om du samtycker till att ingå i studien – att ombedas trycka 1 för att ditt samtal ska spelas in. Du kan också säga till volontären att du inte vill vara med i forskningen, så raderas ditt samtal utan att någon lyssnar på det. Om du i efterhand tror att du har blivit inspelad och om du inte vill medverka i forskningen så kan du fortfarande kontakta Clara Iversen, via epost och meddela mig vid vilken tidpunkt du hade en kontakt med Äldrelinjen. Då kommer jag att radera kontakten utan att lyssna på den. Du behöver aldrig säga varför du inte vill delta i forskningen.

Möjliga risker med att delta i studien

Inspelningen av samtal innebär att känslig information hörs eller läses av oss forskare. Liknande forskning i andra sammanhang, t.ex. om Självmordslinjen, har inte visat att samtalskvaliteten påverkas av inspelning. Om du ändå skulle uppleva problem med forskningen kan du avbryta deltagande i studien.

Vad händer med mina uppgifter?

Inspelade samtal kommer att förvaras inlåst på lösenordskyddade hårddiskar. Vi samlar inte in uppgifter om namn eller personnummer. Alla identitetsröjande uppgifter som eventuellt förekommer i samtalen ändå, såsom namn, plats eller specifika erfarenheter, raderas i analys och presentation. I analysen fokuserar vi på allmänna mönster och presentationer av forskningens resultat kommer inte att beröra personliga egenskaper. Koder som kopplar enskilda samtalsutdrag som används vid presentationer till fullständiga samtal kommer att finnas på lösenordskyddad hårddisk. Dina samtal kommer därmed att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Insamlade data får bara användas på det sätt som du har gett samtycke till. För att möjliggöra jämförande studier i framtiden sparas de inspelade samtalen på projektmedarbetarnas institutioner, inlåsta och på ett sådant sätt att de inte kan nås av obehöriga. Om det skulle tillkomma ny forskning kommer Etikprövningsmyndigheten att besluta om du ska tillfrågas på nytt.

I vissa fall spelas korta ljudklipp från samtal upp i presentationer av studien (till exempel vid forskningskonferenser eller utbildningsworkshops på Mind). Då förvrängs rösterna så att det inte går att känna igen den som talar och alla personuppgifter tas bort. I projektet ingår även att anonymiserade ljudklipp och transkriptioner erbjuds Mind att användas vid fortbildning av volontärer. Mind kommer även att få använda utvalda och anonymiserade transkriptioner i folkbildningssyfte.

Personuppgiftsansvarig är Linköpings universitet. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvarig forskare Clara Iversen. Du har även möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultatet från studien kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och i populariserad form. Analyser kommer också att diskuteras med en referensgrupp bestående av volontärer på Mind. När resultat publiceras kommer information i Minds nyhetsbrev. Det kommer också att ges utbildningstillfällen för volontärer och personal, hösten 2020 och våren 2021. Vid alla presentationer kommer resultaten att handla om allmänna mönster i samtalen.

Ansvarig för studien

Ansvarig för studien är Clara Iversen, Thunbergsvägen 3H, 751 26 Uppsala, 018-471 15 01, clara.iversen@soc.uu.se.

Forskningsprojektet löper mellan 2020 och 2023. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet har genomgått etikprövning hos Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2020-01808).